Algemene verkoopsvoorwaarden

Alle aankopen die worden verricht via de webshop van Roterman Optiek worden beheerst door de hiernavolgende algemene voorwaarden. Bij het plaatsen van de bestelling verklaart de koper deze algemene voorwaarden goed te kennen en uitdrukkelijk te aanvaarden.

Andersluidende voorwaarden van de koper worden niet aanvaard, behoudens voorafgaande schriftelijke uitdrukkelijke aanvaarding door Roterman Optiek.

ARTIKEL 1 - ALGEMENE GEGEVENS

De website is eigendom van Roterman Optiek BV, met maatschappelijke zetel te 3600 Genk, Schepersweg 75 met ondernemingsnummer BE 0476.130.636 .

Telefoon

089/35.31.83

Email

info@roterman.be

Website

www.roterman.be

BTW nummer

BE 0476.130.636


RPR: RPR Tongeren.

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

ARTIKEL 2 - AANBOD

Via de webshop van Roterman Optiek kunnen bestellingen worden geplaatst met betrekking tot het aankopen van brillen en zonnebrillen.

Ieder product wordt via de webshop voorgesteld aan de hand van een illustratieve afbeelding en een bijhorende productomschrijving. Indien technische gegevens met betrekking tot het materiaal en de maat van de bril beschikbaar zijn, zullen deze ook worden vermeld.

Bij specifieke vragen omtrent een product kan steeds contact worden opgenomen via info@roterman.be .

De koopovereenkomst komt tot stand na aanvaarding van de bestelling door Roterman Optiek. Indien het niet mogelijk is om de bestelling uit te voeren, omwille van het feit dat de voorraad is uitgeput, laat Roterman Optiek dit zo spoedig mogelijk weten aan de koper. De koper kan in dit geval geen aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding.

Indien promoties of bijzondere aanbiedingen met een beperkte geldigheidsduur worden aangeboden via de webshop, wordt de geldigheidsduur uitdrukkelijk vermeld.

 

ARTIKEL 3 - PRIJS

Alle prijzen (in euro) die worden vermeld via de webshop zijn steeds inclusief BTW en alle door de koper ten laste te nemen taksen.

De bijkomende kosten inzake vervoer, vracht, reservatie en levering, evenals de administratieve kosten, worden afzonderlijk aangerekend.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto dient als voorbeeld, maar kan elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

ARTIKEL 4 - BETALINGSWIJZE

Voor bestellingen die worden geplaatst via de webshop aanvaardt Roterman Optiek de volgende betalingswijzen:

 • Via bankcontact
 • Via VISA
 • Via Mastercard
 • Via overschrijving

De verkoper is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

ARTIKEL 5 - EIGENDOMSVOORBEHOUD

Zolang de koper de totale prijs van het bestelde product niet heeft betaald, blijft dit eigendom van Roterman Optiek.

ARTIKEL 6 – LEVERING en uitvoering van de overeenkomst

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

ARTIKEL 7 - herroepingsrecht en terugbetalingsbeleid

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.

De consument heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen, tenzij anders bepaald, zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen, gegeven dat het herroepingsrecht van toepassing is op het door de klant bestelde goed of dienst. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant, de verkoper via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) tijdig op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant moet de goederen onmiddellijk terugzenden of overhandigen na zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant tenzij anders overeengekomen.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, wordt het recht behouden om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

In geval de overeenkomst de verrichting van diensten omvat en als de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst."

Terugbetalingsbeleid:

De klant heeft het recht om zonder opgave van enige redenen binnen een termijn van 14 kalenderdagen na levering d.i. de dag waarop de koper of een door de koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt af te zien van de aankoop van zijn product.

De koper dient Roterman Optiek schriftelijk te verwittigen van het feit dat hij van zijn aankoop wenst af te zien. Dit kan per mail op het adres info@roterman.be. Zodra Roterman Optiek de herroeping ontvangt, wordt de geldigheid van de herroeping aan de kant door hen bevestigd.

De klant moet de producten onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Roterman Optiek heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen in de winkel van Roterman Optiek of via een postpakket naar het volgende adres:

Roterman Optiek
Rootenstraat 8/52
3600 Genk
België

Ingeval de klant van dit verzakingsrecht gebruik maakt, betaalt Roterman Optiek reeds betaalde aankoopprijs terug. De terugbetaling gebeurt via overschrijving zo snel als mogelijk.

De kosten verbonden aan het terugzenden van de producten zijn steeds voor rekening van de klant.

Indien de teruggestuurde producten zijn beschadigd of in waarde zijn verminderd, behoudt Roterman Optiek zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en een schadevergoeding te eisen voor elke schade of waardevermindering die te wijten is aan de klant.

Enkel producten die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle accessoires en toebehoren, en het factuur of aankoopbewijs worden teruggenomen. We kunnen niet garanderen dat we de geretourneerde artikelen zullen ontvangen.

Gebruikte, beschadigde of onvolledige artikelen worden in geen geval worden teruggenomen. Als ook artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt of volgende de specificaties van de klant vervaardigde goederen.

Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Alle teruggestuurde artikelen zullen steeds aandachtig onderzocht worden door Roterman Optiek.

De klant is zelfverantwoordelijk voor het betalen van uw verzendingskosten voor het retourneren van uw artikel. Verzendingskosten worden niet terugbetaald. Als u een terugbetaling ontvangt, worden de kosten van de verzending van uw betaling afgetrokken.

ARTIKEL 8 - WETTELIJKE GARANTIE

De koper heeft recht op 2 jaar garantie op fabricagefouten op de aangekochte producten. Andere beschadigingen of diefstal van de aangekochte producten vallen niet onder de aangeboden garantie.

De garantietermijn begint te lopen vanaf de datum van de levering van het product.

ARTIKEL 9 - BIJSTAND NA VERKOOP

Indien producten worden aangekocht via de webshop van Roterman Optiek, worden volgende gratis diensten na verkoop aangeboden:

 • Het bijstellen van de montuur
 • Het vervangen van de montuur gedurende de garantieperiode
 • Het opblinken van kunststof zonnebrillen

ARTIKEL 10 - KLACHTEN

Alle klachten omtrent zichtbare gebreken of gebreken in de conformiteit die op het moment van de levering aanwezig waren en die de koper na controle redelijkerwijze kon vaststellen, dienen uiterlijk binnen de 48 uren na de levering schriftelijk te worden gemeld aan Roterman Optiek.

Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit of zichtbaar gebrek: lichte verschillen en afwijkingen in de kleur van de brillen en zonnebrillen in vergelijking met de illustratieve afbeelding die wordt weergegeven op de webshop.

Alle klachten omtrent verborgen gebreken dienen uiterlijk binnen 8 dagen na de ontdekking van het gebrek, worden gemeld aan Roterman Optiek.

ARTIKEL 11 – PRIVACY

De verkoper behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de gebruiker te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de gebruiker worden opgegeven op het ogenblik van de bestelling als onrechtstreeks (vb. via gebruik van cookies, hetgeen korte datastrings zijn op de computer van de gebruiker van de site die de verkoper toelaat de inhoud en de lay-out van de site optimaal op de gebruiker ervan af te stemmen).

Die gegevens zullen niet worden doorgegeven aan organisaties die contractueel met de verkoper zijn verbonden. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake persoonlijke gegevens, heeft de gebruiker ten allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen, te verbeteren en te laten verwijderen indien zij niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent onze activiteiten. Hiervoor kunnen zij schriftelijk contact opnemen met de klantendienst van de verkoper.

ARTIKEL 12 - TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

Het Belgisch recht is van toepassing op de bestellingen en aankopen die worden verricht via de webshop van Roterman Optiek.

De rechtbanken van de woonplaats van de Verkoper zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Verkoper kan zich ook wenden tot het ODR-platform.

ARTIKEL 13 - ONAFHANKELIJKHEID

De nietigheid van een bepaling of een deel ervan brengt niet de nietigheid van alle overige bepalingen, vervat in deze algemene verkoopsvoorwaarden, met zich mee.

 

ONZE STERKTES
 • Persoonlijke service gegarandeerd.
 • Meer dan 35 jaar ervaring
 • Ruim aanbod met 2000 brillen in stock
 • Vernieuwend
 • Onderscheidend

 

DE LAATSTE BRILLENTRENDS

Volg ons op Facebook

Volg ons op Instagram

VRAAGJE? CONTACTEER ONS

Wij staan steeds klaar voor onze klanten met een persoonlijke service.

Heb je een vraag of wil je meer weten over een specifieke bril?

Contacteer ons gerust of kom langs in onze winkel.

CONTACTEER ONS